Home / Bałkany / Albania / Albania: Łapówki zmniejszają koszty prowadzenia biznesu, ale nie są powodem do dumy – raport Biznes Albania

Albania: Łapówki zmniejszają koszty prowadzenia biznesu, ale nie są powodem do dumy – raport Biznes Albania

Około 40% albańskich przedsiębiorców przyznaje się do dawania łapówek, żeby „przyspieszyć” działania urzędników państwowych, a 37% ocenia, że dzięki łapówkom koszty prowadzenia biznesu są niższe, wynika z raportu przygotowanego przez organizację przedsiębiorców Biznes Albania. Wydaje się zatem, że póki co wprowadzane przez rząd elementy „cyfrowego państwa” w kontaktów z administracją podatkową i celną nie przyczyniły się zbytnio do poprawy klimatu i kultury biznesowej w Albanii.

Równocześnie ponad połowa ankietowanych nie uważa łapówkarstwa za słuszne, i wyżej ocenia drogę respektowania prawa i procedur.

Przyczyn łapówkarstwa przedsiębiorcy upatrują najczęściej w przeroście biurokracji, barierom fiskalnym oraz wysokim kosztom prowadzenia biznesu w ogóle. Niską sprawność instytucjonalną administracji publicznej, w tym sądów, wymieniło aż 90% badanych. Na „naciski” ze strony urzędników, związane często z kontrolami i arbitralnością, skarżyło się natomiast 76% respondentów.

Wśród pozostałych barier dla rozwoju przedsiębiorczości najczęściej padała niewielka dostępność kredytów i ich wysoki koszt (63% ankietowanych), a także ograniczenia z uzyskaniem długoterminowaych licencji czy pozwoleń na określone formy działalności.

Część ankiety odnosiła się również do przyszłości, i ujawniła raczej pesymistyczne nastroje przedsiębiorców. Największe nadzieje na poprawę klimatu gospodarczego wiążą się z powstaniem sądów administracyjnych, które przejmą sprawy rozstrzygania sporów między biznesem a państwem od kompletnie niewydolnych sądów powszechnych, w których postępowania toczą się latami, a niektóre nie kończą nigdy. Jednocześnie 10% ankietowanych przedsiębiorców w ogóle nie widzi szans na poprawę klimatu dla przedsiębiorczości w najbliższym czasie.

Raport opiera się na danych z 500 wywiadów z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw podczas półrocznego badania zrealizowanego pod koniec 2011 r., z którzych 44% to firmy handlowe, a 16% produkcyjne.  Jest to część programu realizowanego przez Biznes Albania we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) „Identyfikacja problemów i barier dla biznesu i wyznaczenie strategii ich eliminacji.”

 

O nastrojach wśród przedsiębiorców I konsumentów pisaliśmy również w połowie lipca tutaj.

 

Źródło: Gazeta Shqip

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE