Home / Bałkany / BiH / BiH: Na wsparcie reform 84,8 mln EUR z UE

BiH: Na wsparcie reform 84,8 mln EUR z UE

Unia Europejska przeznaczy 84,8 mln EUR Bośni i Hercegowinie w ramach wsparcia reform niezbędnych dla dalszego rozwoju państwa na jego drodze do UE, poinformowała w piątek, 21 grudnia, Komisja Europejska.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie efektywności sądownictwa, wzmocnienie parlamentu oraz rozwoju w sektorze transportu i aktywizację newralgicznych grup – włączając uchodźców i osoby przesiedlone wewnątrz państwa.

Wsparcie otrzymają również służby związane z implementacją prawa w ramach pomocy przeciw przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i korupcji, a także kontynuujące prace nad harmonizacją przepisów BiH z prawem i standardami Unii Europejskiej.

– Unia Europejska pokazuje swoją odpowiedzialność za przyszłą akcesję BiH. Teraz najważniejsze  jest utworzenie odpowiedniego mechanizmu koordynującego, który pomógłby w maksymalnym stopniu wykorzystać wsparcie UE – powiedział Štefan Füle, europejski komisarz ds. rozszerzenia.

Środki pochodzą z IPA, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej na rok 2012. Na lata 2007 – 2011, w ramach tego samego instrumentu,  BiH otrzymała pomoc w wysokości 439 mln EUR.

Środki IPA przyznawane są na podstawie rzeczywistych potrzeb danego państwa, po analizie niezbędnych reform związanych z procesem akcesji do UE (reformy polityczne, rozwój ekonomiczny, społeczny i terytorialny, zrównoważony rozwój, spełnianie wymogów związanych z członkostwem i harmonizacja przepisów z prawem unijnym oraz integracja regionalna i współpraca transgraniczna).

Łączna wartość środków przeznaczanych dla państw – kandydatów, za okres 2007 – 2013, w ramach instrumentu IPA, wyniosła 11,5 mld EUR. Sam instrument skonstruowany jest z pięciu elementów: pomoc w okresie przejściowym i wzmocnienie instytucji, współpraca transgraniczna (z państwami członkowskimi UE oraz innymi państwami objętymi działaniem IPA), rozwój regionalny (transport, środowisko i rozwój gospodarczy), zasoby ludzkie (wzmocnienie kapitału ludzkiego i walka z wykluczeniem społecznym), rozwój obszarów wiejskich. Programy finansowane przez IPA są realizowane w ramach specyficznych projektów, na poziomie państwa lub regionu.

źródło: oslobodjenje.ba

About Ewa Janas

KOMENTARZE