Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Rząd przejmuje długi Radia i Telewizji, Montenegro Airlines i państwowych kolei

Czarnogóra: Rząd przejmuje długi Radia i Telewizji, Montenegro Airlines i państwowych kolei

vlada - portalanalitika.me

Rząd planuje przejąć w tym roku łącznie 9,6 mln EUR długów trzech spółek: Czarnogórskiego Radia i Telewizji (RTCG), Montenegro Airlines (MA) oraz narodowego przewoźnika kolejowego Czarnogóry – Željeznički prevoz Crne Gore (ŽP).

Zgodnie z ustawą o zadłużeniu i gwarancjach przyjętą przez rząd 14.02.2013 r. państwo na podstawie umowy kredytowej z Erste Bankiem przejmie zobowiązanie ŽP, które wynosi 3,5 mln EUR. Podejmie także dług RTCG – łącznie 2,4 mln EUR. W skład tego zapożyczenia wchodzi zadłużenie wobec Europejskiej Unii Nadawców (EBU) – 1,1 mln EUR, dług podatkowy – 900 tys. EUR i wobec Czarnogórskiego Przedsiębiorstwa Elektroenergetycznego (EPCG) – 400 tys. EUR. Dodatkowo państwo zajmie się długiem MA będącym na poziomie 3,7 mln EUR.

Rząd planuje udzielenie gwarancji umowie kredytowej między chińskim bankiem EXIM a firmą Barska plovidba – na zakup statków towarowych, która obejmie kwotę do 40 mln EUR. Przewiduje się także, że gwarancję na kredyt 25 mln EUR otrzyma Crnogorski Elektroprenosni Sistem (CGES) w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) lub w Niemieckim Państwowym Banku Rozwoju KfW. Zabezpieczeniem zostanie także objęty kredyt na potrzeby MA, wynoszący 1,2 mln EUR. Informowaliśmy o tym czytelników portalu w artykule: Rząd udzieli 1,2 mln EUR gwarancji dla Montenegro Airlines.

Na obsługę długu, pokrycie deficytu i stworzenie rezerw fiskalnych planowane jest w ustawie budżetowej zadłużenie na 250 mln EUR. Pieniądze będą zabezpieczone przez emisję zobowiązań krajowych, europejskich, zapisy lub umowy kredytowe z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi albo zobowiązania i gwarancje Banku Światowego.

W ustawie przewidziano zadłużenie w BŚ – na finansowanie projektu Ubezpieczenia od skutków katastrof naturalnych, wynoszące 2,3 mln EUR, programu Zarządzania odpadami przemysłowymi – do 50 mln EUR i na projekt Efektywności energetycznej – od 5 mln EUR.

W KfW założono zadłużenie dla projektu Zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na wybrzeżu Czarnogóry – faza V, w wysokości do 10 mln EUR. Podobna suma miałaby zostać pożyczona w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na plan Rozwoju szkolnictwa. Dodatkowo 5 mln EUR miałoby zostać przeznaczone na projekt Mieszkań socjalnych. W Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), planowana jest suma do 20 mln EUR na program Odbudowy dróg i mostów oraz 10 mln EUR na projekt Nadzwyczajnych środków zapobiegawczych i naprawczych skutków powodzi. W EBOiR byłoby to natomiast 5 mln EUR na program Poprawy dróg lokalnych.

 

Źródło: vijesti.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE