Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Umowa o pracę na czas określony nawet na trzy lata
Nezaposlenost mondo.me

Czarnogóra: Umowa o pracę na czas określony nawet na trzy lata

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministarstvo rada i socijalnog staranja) w projekcie nowego prawa pracy proponuje, aby umowę na czas określony można było zawierać na trzy, a nie jak dotychczas na dwa lata.

Projekt ustawy nad którym obecnie trwają prace w komisji zakłada, że w świetle prawa umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony, ale w wyjątkowych okolicznościach może zostać zawarta na czas określony.

Pracodawca nie może z tym samym zatrudnionym zawrzeć jednej lub kilku umów o pracę, jeżeli ich czas z przerwami lub bez, jest dłuższy niż 24 miesiące. Przerwa krótsza od 60 dni nie jest przerwaniem okresu 24 miesięcy ciągłości pracy. Wyjątkowo, umowa o pracę na czas określony może trwać i 36 miesięcy, ale tylko w przypadku zatrudnienia osób ciężej znajdujących zatrudnienie (niepełnosprawnych oraz osób po 50 r.ż.) a także w przypadku nowozakładanych przedsiębiorstw (działających krócej niż 1 rok).

W projekcie ustawy brakuje rozwiązań chroniących prawa pracownicze, na co już wcześniej zwracały uwagę związki zawodowe oraz organizacje chroniące pracowników. Nie przewidziano ograniczeń dla agencji pośrednictwa pracy, w celu zapobieżenia procederowi pośredniczenia w rozwiązywaniu i nawiązywaniu stosunku pracy pracowników z tymi samymi przedsiębiorcami celem uniknięcia konieczności nawiązania stosunku pracy na czas nieokreślony.

Ocenia się, że w Czarnogórze ok. 30 tys. pracowników pracuje na podstawie umów na czas określony, ale nowe prawo pracy nie wspomina o ich sytuacji ani nie porusza problemu zamiany tych umów na umowy na czas nieokreślony.

Nowe prawo pracy przewiduje natomiast szereg sytuacji w których pracodawca może pracownikowi wręczyć wypowiedzenie. Może się tak stać m.in. z powodu nieosiągnięcia wyników pracy przewidzianych umową zbiorową, zarządzeniem pracodawcy lub umową o pracę, z powodu nieposzanowania, niewypełniania albo nieterminowego lub niestarannego wypełniania przez pracownika obowiązków lub takiego zachowania pracownika, które uniemożliwia kontynuowanie pracy.

Jako zachowania niedozwolone prawo pracy wymienia nieprzestrzeganie dyscypliny pracy, nieprzestrzeganie przepisów BHP, stawienie się w miejscu pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, odmowę poddania się testom na obecność w organizmie substancji psychoaktywnych, nieusprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy, nadużywanie zwolnień lekarskich, nadużywanie stanowiska służbowego, przekroczenie uprawnień służbowych. Pożegnać się z posadą można także z powodu ujawnienia tajemnicy służbowej, przyjęcia korzyści majątkowych, używania przemocy, ale także odmowy podpisania z pracodawcą aneksu do umowy o pracę.

Nowe prawo pracy nie daje nowych uprawnień i obowiązków inspekcji pracy (Inspekcija rada), ale kary za łamanie praw pracowniczych mogą sięgać nawet 20 tys. EUR.

Źródło: portalanalitika.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE