Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Utrzymany poziom stabilności systemu finansowego

Czarnogóra: Utrzymany poziom stabilności systemu finansowego

Nie powiększa się zagrożenie dla systemu finansowego Czarnogóry – podano w „Raporcie z działalności Rady Stabilności Finansowej w 2011 roku”.

Kluczowe zagrożenia, mające wpływ na finanse i gospodarkę Czarnogóry, związane są z kryzysem w Unii Europejskiej, brakiem płynności sektora realnego i brakiem równowagi fiskalnej.

Kryzys spowodował spadek płynności systemu finansowego i zwiększenie jego niestabilności. Miał on wpływ na wysokość deficytu w rachunku bieżącym, który jest zmniejszany poprzez regulacje kryzysowe, a nie poprzez wzrost konkurencyjności. Kryzys przyczynił się też do spadku aktywności kredytowej oraz ograniczenia możliwości znalezienia źródeł finansowania. Oprócz tego wpłynął na pogorszenie się sytuacji fiskalnej, co spowodowało wzrost deficytu i długu publicznego.

Raport pozytywnie ocenia działalność Narodowego Banku Czarnogóry (CBCGO) i instytucji odpowiedzialnych za regulację rynku. Ich działania w roku ubiegłym koncentrowały się na wzmacnianiu ram prawnych i instrumentów służących zachowaniu stabilności systemu finansowego, co miało na celu złagodzenie i zapobiegnięcie dalszemu szerzeniu się negatywnych skutków światowego kryzysu.

Szczególne znaczenie miały środki z zakresu zarządzania kryzysowego takie jak kontrola przejrzystości i dyscypliny rynkowej czy dostosowywanie prawa do standardów międzynarodowych i przepisów Unii Europejskiej.

Na wzmocnienie stabilności systemu finansowego znaczący wpływ miała także restrukturyzacja banków, co spowodowało zmniejszenie ilości tak zwanych „złych”, czyli niespłacanych kredytów o ponad 11 punktów procentowych.

W przyszłości konieczne jest ścisłe monitorowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń, ponieważ oczekuje się pogorszenia sytuacji gospodarczej, zarówno w Czarnogórze, jak i w regionie, a także w Unii Europejskiej. Należy reagować działaniami prewencyjnymi w każdym przypadku wzrostu ryzyka zagrażającego stabilności finansowej.

Czarnogórze, według raportu, mimo kryzysu udało się utrzymać poziom stabilności finansowej, co daje pozytywny sygnał potencjalnym inwestorom, którzy decydując o kolejnym projekcie, biorą pod uwagę ryzyko związane ze stabilnością gospodarki i systemu fiskalnego danego kraju.


Rada Stabilności Finansowej to instytucja powołana w 2010 roku w celu zapobiegania i łagodzenia ryzyka grożącego systemowi finansowemu Czarnogóry. Członkowie Rady (Prezes Narodowego Banku Czarnogóry (CBCG), Minister Finansów i przedstawiciele Agencji ds. Nadzoru Ubezpieczeń i Komisji Papierów Wartościowych) co roku publikują raport, w którym szczegółowej analizie poddaje się wszelkie czynniki mające wpływ na stabilność finansową kraju. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej parlamentu Czarnogóry.

 

Źródło: seebiz.me

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE