Home / Bałkany / Bułgaria / Dane ekonomiczne Bułgarii za III kwartał br. i prognozy na rok 2012

Dane ekonomiczne Bułgarii za III kwartał br. i prognozy na rok 2012

Najnowsze dane Bułgarskiego Urzędu Statystycznego (NSI) pokazują, że gospodarka zwalnia, choć wciąż w perspektywie rocznej odnotowuje wzrost. Wrzesień okazał się długo oczekiwanym miesiącem wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Komisja Europejska sytuuje Bułgarię wśród grupy krajów o najwyższym tempie wzrostu PKB w roku 2012 i 2013. Wszystko to dzięki rozważnej polityce fiskalnej

Prognozy Komisji Europejskiej
Realny wzrost gospodarki bułgarskiej o 2,2% w tym roku i o 2,3% PKB w 2012 r., przewiduje Komisja Europejska, która opublikowała prognozy gospodarcze dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Komisja obniżyła co prawda swoje prognozy wzrostu wobec Bułgarii, ale uczyniła to wobec wszystkich krajów UE.
Według ostatniej analizy KE przez najbliższe dwa lata Bułgaria będzie znajdować się na 5 miejscu wśród krajów Unii o największym tempie wzrostu gospodarczego. Większy wzrost w 2012 r. ma mieć tylko Litwa (3,4%), Estonia (3,2%) Łotwa (2,5%) i Polska (2,5%). W 2013 r. Bułgaria ma osiągnąć 3% realny wzrost gospodarczy.
W 2012 roku Bułgaria będzie też piątym krajem w UE o najniższym deficycie budżetowym i jednym z sześciu państw członkowskich z deficytem poniżej 3% PKB. Prognozowany przez KE deficyt Bułgarii ma wynieść 2,5% PKB, podczas gdy projekt budżetu państwa na przyszły rok przygotowywany przez bułgarskie ministerstwo finansów zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1,3%. Ten jednak ulegnie zapewne korekcji jeszcze przed końcem roku.
W przyszłym roku Komisja oczekuje nieznacznego wzrostu w strefie euro – o 0,5%, a dla całej Unii – o 0,6%. W roku bieżącym prognozy dla strefy euro zakładają 1,5% wzrost i 1,6% dla całej unijnej gospodarki.

Bułgarskie założenia budżetowe
W projekcie budżetu na 2012 r. bułgarskie ministerstwo finansów zakłada realny wzrost na poziomie 2,9%, zaś nominalny na poziomie 6,6%. Dochody z podatków mają wzrosnąć o ok. 900 mln BGL (460 mld EUR). Wzrost przychodów budżetowych ma pochodzić ze zwiększenia dochodów z podatku VAT i akcyzy.
Według założeń budżetu państwa na ten rok PKB Bułgarii miało być w wysokości 77 mld BGL (39 mld EUR), oznaczałoby to nominalny wzrost o 8,7%, a realny o 3,6%. Roczny PKB według bieżących szacunków ministerstwa finansów ma jednak wynieść nieco mniej niż zakładano – 75,8 mld BGL (38,8 mld EUR). Dochody z podatków będą też prawdopodobnie bliskie wcześniejszej projekcji, chociaż ściągalność, według danych za pierwsze trzy kwartały roku, jest nieco niższa od planowanej.
Najwięcej obaw budzi tradycyjnie deficyt budżetowy. W przypadku niedostatecznej prywatyzacji majątku państwowego, rząd może być zmuszony do finansowania długu z rezerw fiskalnych lub poprzez zaciągnięcie nowego długu. Oba scenariusze są możliwe, przy czym pierwszy jest dość ryzykowny, przy obecnych i tak już niskich rezerwach oraz w perspektywie zbliżających się spłat kredytów na początku 2013 r. Drugi wariant staje się coraz trudniejszy do realizacji, w sytuacji wzrastającego kryzysu zadłużenia w strefie euro.

Dane za III kwartał
W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. napływ inwestycji bezpośrednich w kraju zmniejszyły się o 48% w stosunku rocznym, pokazują dane Bułgarskiego Banku Narodowego (BNB). Od stycznia do września br. firmy zagraniczne zainwestowały w Bułgarii 534,5 mln EUR, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego inwestycje bezpośrednie w kraju warte były 1,03 mld EUR. Jednak w ostatnim miesiącu III kwartału mamy do czynienia ze znacznym wzrostem. Inwestycje, w porównaniu z wrześniem 2010 r. były większe o 85% i wyniosły 193,4 mln EUR.
Bilans obrotów bieżących Bułgarii jest dodatni. Po trzech kwartałach 2011 r. wynosi on 1499,4 mln euro, lub 3,8% PKB. W tym samym okresie 2010 roku nadwyżka wyniosła 395,3 mln euro, czyli 1,1% PKB. Głównym czynnikiem wzrostu salda w bilansie obrotów bieżących jest niższy deficyt w handlu (o 943,9 mln euro w stosunku do trzech kwartałów 2010 r.) i wynosi 780,2 mln euro (2% PKB).  Eksport w trzech kwartałach 2011 r. wyniósł 14 846,8 mln euro (wzrost roczny o 32%), podczas gdy import 15 627, 1 mln euro (wzrost o 20,5%)
W III kwartale 2011 r. według wstępnych szacunków Bułgarskiego Urzędu Statystycznego (NSI) PKB Bułgarii pozostawał bez zmian w stosunku do poprzedniego kwartału, a w stosunku do III kwartału 2010 r. wzrósł o 1,3%. W trzecim kwartale dobrze zaprezentowały się usługi, które wzrosły o 2,9% w ujęciu kwartalnym oraz produkcja rolna, która wzrosła o 0,9%. Tymczasem produkcja przemysłowa spadła o 0,6%. W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku, produkcja rolna zmniejszyła się o 0,1%, natomiast produkcja i usługi wzrosły, odpowiednio o 4.1% i 1,9%.
Konsumpcja odnotowuje lekki wzrost – w stosunku do II kwartału 2011 r. o 0,4%, a w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku 1,7%.
Rezerwy walutowe Bułgarskiego Banku Narodowego w trzech kwartałach 2011 r. zmniejszyły się o 102,5 mln EUR. W tym samym okresie 2010 r. spadły one o 449,3 mln EUR. We wrześniu rezerwy jednak wzrosły o 21,3 mln EUR, choć wzrost ten był mniejszy niż przed rokiem (341,1 mln EUR).
Według niezależnych ekspertów za cały rok 2011oczekiwany jest wzrost PKB Bułgarii na poziomie 2-3%, Ernst&Young przewiduje wzrost PKB w Bułgarii w wysokości 2,2%, Międzynarodowy Fundusz Walutowy – 2,5%, a Eurobank EFG Group – 2,9%. W przyszłym roku prognozowany jest wzrost gospodarki Bułgarii na poziomie 2,5 – 3%.

Dla Wydziału Promocji Handlu i Inwestycjii Ambasady RP w Sofii
opracował Łukasz Fleischerowicz

Źródła: Bułgarski Urząd Statystyczny (NSI), Bułgarski Bank Narodowy (BNB), Ministerstwo Finansów RB, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, EUROSTAT, , econ.bg, 24chasa.bg, capital.bg, parkiet.com, darikfinance.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE