Home / Bałkany / BiH / FBiH: Przyjęto nową Ustawę o ochronie środowiska
Una - Martin Brod

FBiH: Przyjęto nową Ustawę o ochronie środowiska

Izba Reprezentantów, a następnie Izba Narodów Parlamentu BiH przyjęły nową Ustawę o ochronie środowiska w FBiH. Wprowadza ona uaktualnienia zgodne z dyrektywami UE do starej ustawy z 2003 roku – szczególnie w części, która dotyczy ptaków i siedlisk. Zgodnie ze słowami asystenta Minister Środowiska i Turystyki FBiH, Mehmeda Cero, nowe przepisy uregulują m. in. kwestie instytucji zarządzających przyrodniczymi obszarami chronionymi.

Nowa ustawa przewiduje ustanowienie Instytutu Ochrony Przyrody. Powołanie tego organu będzie częścią ogólnych działań reorganizacyjnych i racjonalizacji struktury organizacyjnej instytucji związanych z ochroną środowiska. W związku z tym powstanie także Agencja Ochrony Środowiska. Nowy akt prawny jest o 5 razy obszerniejszy od poprzedniego (zawiera 250 artykułów).

Dotychczas w FBiH powołano jeden park narodowy (Park Narodowy Una), a władze kantonów zadecydowały o wielu pomnikach przyrody i rezerwatach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i Strategią Ochrony Środowiska 15% terytorium BiH zostanie objęte system ochrony w celu zrównoważonego zarządzania obszarami chronionymi (siedliska, wszystkie rośliny, zwierzęta oraz grzyby).

Ustawa z 2003 roku była tylko częściowo zgodna z najważniejszymi dyrektywami UE dot. ochrony środowiska: z Dyrektywą Ptasią – stopień zgodności ok. 4% oraz z Dyrektywą Siedliskową – stopień zgodności ok. 18%. W związku z tym, nowe regulacje są oparte na unijnych dyrektywach i międzynarodowych konwencjach, z których jako najważniejsze można wymienić Konwencję o różnorodności biologicznej wydaną przez ONZ, Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, Konwencje o obszarach wodno-błotnych oraz na pozostałych międzynarodowych umowach dot. ochrony przyrody, które ratyfikowała BiH.

Dzięki nowym rozwiązaniom prawnym został osiągnięty bardzo wysoki stopień zgodności, jednak pozostaje jeszcze 10%, aby ustawa była w całości zgodna z prawodawstwem UE dot. ochrony środowiska. Bodźcem do wprowadzenia nowych regulacji były rezultaty projektu „Monitoring zgodności prawodawstwa dot. ochrony środowiska w krajach Europy Południowo-Wschodniej z prawodawstwem UE”.

Nowa ustawa określa kompetencje instytucji zajmujących się ochroną przyrody, środki ochrony i zachowania różnorodności biologicznej, leśnych i krasowych ekosystemów, wody i terenów podmokłych. Reguluje również kwestię utworzenia europejskiej sieci ekologicznej obszarów szczególnie chronionych (w ramach programu Natura 2000) oraz wiele innych zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

Źródło: seebiz.net

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE