Home / Kultura / Literatura / Konkurs na przekład – „Pamięćnik. Motyw pamięci i wspomnień w literaturze”
pamiec

Konkurs na przekład – „Pamięćnik. Motyw pamięci i wspomnień w literaturze”

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o kolejnej edycji Konkursu Przekładowego organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego działające przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ.
Temat to „Pamięćnik. Motyw pamięci i wspomnień w literaturze” i obejmuje on teksty z literatury autobiograficznej, biograficznej, wspomnieniowej, pamiętnikarskiej i epistolograficznej. Nowością w tegorocznej odsłonie konkursu jest możliwość nadsyłania przekładów również z języka macedońskiego i słoweńskiego.
Termin nadsyłania prac to 17 kwietnia 2015.
plakat
Szczegółowy regulamin konkursu:
1. Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs przekładowy pod nazwą: „Pamięćnik. Motyw pamięci i wspomnień w literaturze”.

2. Przedmiotem konkursu jest przekład na język polski tekstu prozatorskiego o charakterze autobiograficznym, biograficznym, wspomnieniowym, który oryginalnie został napisany w języku bułgarskim, chorwackim, czeskim, macedońskim, serbskim, słowackim

2.1. Przekłady będą oceniane w dwóch kategoriach: literatura faktu i fikcja. Warunkiem utworzenia kategorii jest zgłoszenie przynajmniej 5 prac konkursowych do niej przynależnych. W przypadku mniejszej ilości nadesłanych tekstów kategoria nie zostanie utworzona a przekłady nie będą brane pod uwagę przy ocenie prac. Wkrótce po terminie dostarczania tekstów na stronie Koła zostanie umieszczona informacja, które kategorie

3. W konkursie mogą brać udział studenci wszystkich lat studiów slawistycznych z  ośrodków, w których nauczany jest którykolwiek z języków konkursowych.

4. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedną pracę będącą przekładem wybranego utworu z języka oryginału na język polski.

5. Wymogi formalne dotyczące prac

5.1. Objętość nadsyłanych tekstów powinna wynosić minimum 5 stron znormalizowanego maszynopisu, a maksymalnie 10 stron znormalizowanego maszynopisu (60*30 znaków na stronie) lub 18000 znaków.

5.1.1. W przypadku pojawienia się przekładu dłuższego pod uwagę będzie brany wyłącznie fragment wpisujący się w powyższe wymagania.

5.2. W ramach regulaminowego minimum i maksimum objętości tekstu (odpowiednio 5 i 10 stron) może się znaleźć: opowiadanie, nowela (ewentualnie 2-3 krótsze opowiadania / nowele), listy, fragmenty dzienników / pamiętników, ewentualnie spójny fragment większej całości (np. biografii, autobiografii, powieści).

6. Pod uwagę będą brane wyłącznie przekłady takich tekstów, w których pojawiają się wątki i motywy związane z pamięcią, wspomnieniami, tożsamością (osobową, społeczną, etniczną, narodową) i kształtującymi ją wydarzeniami z przeszłości, mieszczące się w kategorii literatury biograficznej, autobiograficznej i wspomnieniowej.

7. Przekłady wraz z tekstami w języku oryginalnym należy nadsyłać mailem w postaci pliku tekstowego na adres przeklad2015@gmail.com.

7.1. Pliki tekstowe nadsyłane mailem należy zapisać wyłącznie w jednym z następujących formatów: doc, docx, rtf lub odt (Open Office). Przekłady zapisane w formatach innych niż wskazane nie będą brane pod uwagę.

7.2. Tekst oryginału może być nadesłany w formie pliku graficznego (np. skanu lub zdjęcia), powinien on jednak być czytelny i łatwy do odtworzenia (najlepiej w formacie JPEG).

7.3. Przekłady nadsyłane mailem należy opatrzyć pseudonimem. Kontakt z laureatami będzie nawiązywany poprzez zwrotny adres mailowy.

8. Prace należy nadsyłać do dnia 17 kwietnia 2015 włącznie. Termin ten jest nieprzekraczalny, co oznacza, że wszystkie prace, które zostaną nadesłane po 18 kwietnia nie będą w konkursie uwzględniane.

8.1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 maja 2015 w Dniu Piśmiennictwa Słowiańskiego na stronie KNS UJ. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

8.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia w uzasadnionych przypadkach terminu ogłoszenia wyników o maksymalnie jeden miesiąc. Za „uzasadniony przypadek” uznaje się nadesłanie dużej liczby prac wymagających dokładnego sprawdzenia oraz wypadki losowe (np. choroba którejś z osób należących do komisji lub jury).

9. Nadsyłane prace będą oceniane w dwóch etapach.

9.1. W pierwszym etapie komisja złożona z pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, którzy podjęli się zadania sprawdzenia nadesłanych przekładów dokona selekcji prac, kierując się kryterium  poprawności przekładu. W obrębie każdej grupy językowej komisja wybierze najlepsze przekłady, które przejdą do drugiego etapu. W przypadku nadesłania więcej niż jednej pracy spośród danej grupy językowej w danej kategorii do drugiego etapu może przejść nie więcej niż połowa prac.

9.2. W drugim etapie prace będą oceniane przez jury składające się z osób, które na podstawie głosowania zostaną wyłonione spośród członków KNS UJ. Spośród przekładów, które znajdą się w drugim etapie jury wybierze 3 najlepsze prace z każdej kategorii. Ich autorzy zostaną laureatami konkursu.

9.2.1. W jury nie mogą się znaleźć osoby biorące udział w konkursie.

10. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy pamiątkowe potwierdzające udział w konkursie.

10.1. Nagrody zostaną rozesłane drogą pocztową.

10.2. Poza głównym konkursem jury ma prawo nadania wyróżnień dla przekładów, które odznaczą się szczególnymi walorami literackimi.

10.3. Nagrodzone przekłady mogą dodatkowo zostać wyróżnione drukiem bądź  publikacją w Internecie, jednak warunkiem jest tu uregulowanie kwestii praw autorskich z posiadaczami praw autorskich oraz autorami przekładów.

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE