Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Kosowo: Do liberalizacji wizowej w UE jeszcze daleko, postępy na 3+

Kosowo: Do liberalizacji wizowej w UE jeszcze daleko, postępy na 3+

Przed Kosowem nadal daleka droga do liberalizacji reżimu wizowego z krajami Unii Europejskiej, stopień dostosowania kosowskich instytucji do wymogów UE można ocenić na 3,5 w skali 0-5, a największymi problemami pozostają przestępczość zorganizowana, korupcja, niesprawność sądownictwa, oraz bezpieczeństwo granic, wynika z raportu sporządzonego przez kosowską organizację pozarządową Grupa Badań Prawnych i Politycznych (Group for Legal and Political Studies, GLPS).

Raport Macierz oceny osiągnięć i zadań Kosowa w realizacji planu na rzecz liberalizacji systemu wizowego (Njё matricё vlerёsimi mbi arritjet dhe sfidat e Kosovёs ne pёrmbushjen e udhёrrёfyesit pёr liberalizimin e vizave) jest efektem wielomiesięcznego monitoringu działalności kosowskich instytucji, i dokumentacją zaniedbań i niedociągnięć, przy jednoczesnym uznaniu dla osiągnięć i postępów, tłumaczą autorzy Fisnik Korenica i Dren Doli cytowani przez lajme.shqiperia.com.

 

Średnia 3+

Oceny stopnia zaawansowania procesów dostosowawczych kosowskich instytucji – ogółem 3,5 w skali 0-5 – dokonano na podstawie cząstkowych ocen w sześciu obszarach: praktyk związanych z powrotami Kosowian z zagranicy, reintegracji powracających, bezpieczeństwa dokumentów, kontroli granic i migracji, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz Praw Podstawowych dot. swobody przemieszczania się.

 

Powroty na 4, reintegracja i bezpieczeństwo dokumentów 3+

Najlepiej wypadła ocena procedur związanych z powrotami (4 w skali 0-5). W tym obszarze Kosowo powinno przyjąć nowe regulacje dot. powrotów, podpisać porozumienia w tym zakresie z pozostałymi krajami UE, wprowadzić politykę wizową dla obcokrajowców i zwiększyć skuteczność zarządzania, monitorowania i raportowania sytuacji krajom UE, Komisji Europejskiej i misji EULEX, wynika z rekomendacji raportu.

Sytuacja ponownej integracji powracających osób została oceniona na 3,5, a szczególną uwagę poświęcono m.in. brakowi wyspecjalizowanych instytucji lub departamentów czy np. kursów językowych dla repatriantów-dzieci.

Podobnie oceniono sytuację bezpieczeństwa dokumentów. W celu jej poprawy Kosowo powinno wprowadzić biometryczne dowody osobiste zgodne ze standardami UE, poczynić stosowne dostosowania legislacyjne, zapewnić fizyczne bezpieczeństwo dokumentów stanu cywilnego, poprawić infrastrukturę techniczną i informatyczną, oraz zadbać o szkolenia w zakresie praktyk antykorupcyjnych i standardów etycznych wśród pracowników odpowiednich instytucji.

 

Bezpieczeństwo granic i zwalczanie korupcji na dwóję

Nieco gorzej wypadła ocena kontroli granic i migracji (3,3), szczególnie w odniesieniu do granic (2,5). Analitycy GLPS wytknęli tu szereg braków legislacyjnych, proceduralnych, infrastrukturalnych i organizacyjnych, a także konieczność demarkacji gralicy Kosowa z Czarnogórą, wdrożenia kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych, zapobiegania i zwalczania korupcji, a także współpracy – m.in. wymiany danych – z krajami UE. Zagadnienia związane z migracją i azylantami zasłużyły w opinii autorów raportu na ocenę 4.

Najgorzej – na „trójkę” – oceniono poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, korupcji i terroryzmu na „dwóję”, ochronę danych i sprawność sądowniczą na 3, a egzekucję prawa na 4. Tutaj problem ponownie dotyczy przyjęcia odpowiednich regulacji, a także – co jest kluczowe – wdrożenia nowych, oraz tych już obowiązujących na papierze.

 

Swoboda przemieszczania dobrze, problemy z mniejszościami

Znacznie lepiej wypadła z kolei ocena przestrzegania Praw Podstawowych dot. swobody przemieszczania się oceniona na 3,8. Najlepiej (4,5) oceniono warunki wydawania dokumentów osobistych, chociaż nadal poprawy wymaga sytuacja członków społeczności Romów, Aszkali i Egipcjan. W zakresie przestrzegania praw człowieka i ochrony mniejszości (ocena 4) niezbędne są uzupełnienia legislacyjne oraz poprawa warunków integracji Romów, Aszkali, Egipcjan oraz Bośniaków. Jeśli chodzi o swobodę przemieszczania się (ocena 3), problemem pozostaje kwestia północnego Kosowa.

 

Pełen tekst raportu Visa Liberalization Process in Kosovo: An Assessment Matrix of Achievements and Challenges

 

Źródło: lajme.shqiperia.com, legalpoliticalstudies.org

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE