Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Opublikowano studium wykonalności dla Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu

Kosowo: Opublikowano studium wykonalności dla Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu

Komisja Europejska opublikowała tzw. „Pakiet Rozszerzenia 2012”, zawierający studium wykonalności dla Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (Stabilisation and Association Agreemeent – SAA) pomiędzy Kosowem a Unią Europejską. Studium wykonalności potwierdziło, że nie ma żadnych prawnych przeszkód do zawarcia porozumienia i Kosowo jest gotowe do podjęcia negocjacji w jego sprawie. W raporcie ustosunkowano się także do trudnej sytuacji na północy Kosowa. Zdaniem Komisji, nie jest ona przeszkodą dla negocjacji tej umowy. Jednocześnie UE zachęciła władze kosowskie i serbskie do kontynuowania konstruktywnych rozmów, w celu wspólnego rozwiązywania problemów.

Komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa w Komisji Europejskiej, Štefan Füle zapowiedział, że Komisja Europejska zaproponuje podjęcie negocjacji, jeżeli Kosowo zrealizuje krótkoterminowe priorytety w zakresie przestrzegania prawa, publicznej administracji, ochrony mniejszości narodowych, zdolności handlowych oraz współpracy regionalnej.

W zakresie przestrzegania prawa, UE wymaga dalszej współpracy z EULEX-em oraz silnego wsparcia ze strony Specjalnych Sił  Śledczych. Specjalna Prokuratura, odpowiedzialna za sprawy zorganizowanej przestępczości, zbrodni wojennych i korupcji musi zachować swoje kompetencje. Należy wprowadzić przepisy dotyczące konfiskaty majątku oraz nową strategię antykorupcyjną. Natomiast ustawa o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu musi zostać zmieniona.

Jeżeli chodzi o administrację publiczną, UE oczekuje wyraźnego wzmocnienia instytucji rzecznika praw obywatelskich, w szczególności w zakresie jego niezależności budżetowej.

Kosowo powinno także powołać organ, umożliwiający bezpośrednie konsultacje w sprawie promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego i religijnego, we współpracy z serbskim kościołem prawosławnym.

Natomiast w zakresie handlu, UE oczekuje pełnego wdrożenia decyzji rządowych w sprawie restrukturyzacji Ministerstwa Handlu i Przemysłu.

W dziedzinie współpracy regionalnej istotne jest, aby Kosowo kontynuowało wdrożenie wszystkich porozumień, zawartych do tej pory przez władze kosowskie i serbskie.

W studium wykonalności określono także niektóre średnioterminowe priorytety, które  Kosowo musi spełnić w czasie negocjacji.

W dziedzinie praworządności UE wymaga konkretnych dowodów na osiągnięcia w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Oczekuje się także lepszych rezultatów w zakresie walki z handlem ludźmi, narkotykami i bronią. Wykonanie mandatu EULEX musi być aktywnie wspierane.

UE wymaga także przedsięwzięcia odpowiednich środków, w celu zmniejszenia całkowitej liczby zaległych spraw sądowych, a także wdrożenia reform sądownictwa. Ponadto sędziowie, pracownicy sądów, jak również prokuratorzy i świadkowie muszą być odpowiednio zabezpieczeni przed groźbami i próbami zastraszania.

Strategia publicznej administracji i związane z nią prawodawstwo musi być wzmocnione. Istnieje potrzeba trwałej reformy administracji publicznej, a także zwiększenia zatrudnienia członków mniejszości narodowych.

Reforma wyborcza i Parlament muszą zagwarantować ramy prawne wyborów, w celu lepszego odzwierciedlenia najlepszych praktyk w UE oraz zapewnienia realizacji, zgodnej z międzynarodowymi standardami. Parlament musi wzmocnić swoją funkcję nadzorczą, poprzez poprawę kontroli prawodawstwa i monitorowania wdrażania przepisów. Natomiast jego budżet powinien  być bardziej niezależny od rządu.

W zakresie ochrony praw człowieka, UE oczekuje podjęcia działań w sprawie ataków na dziennikarzy, gdyż wolność słowa jest sprawą kluczową. Również wielkie znaczenie ma egzekwowanie praw własności oraz harmonizacja przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych z normami UE.

W sprawie handlu i kwestii związanych z rynkiem wewnętrznym, oczekuje się m.in. realizacji ogólnych przepisów prawnych w zakresie handlu i konkurencji.

Pełny tekst Raportu KE i studium wykonalności w języku angielskim

 

Źródło: eeas.europa.eu, telegrafi.com

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE