Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Powstała pierwsza Komisja Zarządzania Lasami

Kosowo: Powstała pierwsza Komisja Zarządzania Lasami

Przedstawiciele różnych sektorów instytucji centralnych i samorządowych mobilizują się w celu wspólnej ochrony i zwiększenia udziału lasów w gospodarce. 30 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Zarządzania Lasami. W spotkaniu uczestniczył m.in. minister rolnictwa, leśnictwa i rozwoju wsi, Blerand Stavileci. – Lasy kosowskie pokrywają ok. 41% powierzchni terytorium Kosowa i stanowią bardzo ważne źródło o znaczeniu nie tylko gospodarczym, ale także społecznym i ekologicznym. Uchwalenie odpowiednich ustaw, wyznaczenie strategii rozwoju, zmiany instytucjonalne oraz decentralizacja, to tylko niektóre z naszych osiagnięć, która mają przyczynić się do stałego rozwoju sektora leśnego – stwierdził minister Stavileci.

Komisja Zarządzania Lasami jest organem międzyministerialnym i międzysektorowym o kompetencjach wykonawczych. W jej skład wchodzą: Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Wsi (Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural) Ministerstwo Finansów (Ministria e Financave), Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego (Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor), Ministerstwo Edukacji, Nauki i Technologii (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë), Związek Właścicieli Lasów Prywatnych (Asociacioni i Pronarëve të Pyjeve Private), Związek Gmin Kosowa (Asociacioni i Komunave të Kosovës – przyp. red.) oraz dwaj członkowie grupy fundatorów (przedstawiciel fundatora z USA oraz z Unii Europejskiej).

Bliźniaczy projekt UE dotyczący „Dalszego wsparcia zarządu lasami” zakończył właśnie pierwszą fazę implementacji w Kosowie. 1 lutego w centrum informacyjnym i kulturalnym UE w Prisztinie zaprezentowano pierwsze rezultaty projektu, który ma potrwać dwa lata. W Kosowie leśnictwo jest jednym z najżywszych sektorów, ale poświęcano mu w przeszłości zbyt mało uwagi. Minister Stavileci dodał, iż głównym problemem nadal pozostaje nielegalny wyrąb lasu.

Projekt UE realizowany jest od listopada 2010 r. pod kierownictwem Biura Łącznikowego Komisji Europejskiej w Kosowie. Do tej pory zakończono wstępną ocenę dziewięciu komponentów projektu: rozbudowy sieci dróg leśnych, walki z nielegalnym wyrębem drzew, rozwoju szkółek leśnych, zarządzania łowiectwem, wsparcie prywatnych właścicieli lasów, produkcji bioenergii z masy drzewnej oraz stworzenia wydajnej administracji leśnej. Do tej pory odbyło się m.in. sześć wizyt studyjnych, przeszkolono w krajach członkowskich UE 35 ekspertów kosowskich. Wartość projektu wynosi 3 mln EUR, z czego 2,7 mln EUR pochodzi z UE.

W Kosowie całkowita powierzchnia gruntów leśnych to ok. 464 tys. hektarów, z czego 278 tys. ha stanowią lasy państwowe, natomiast 186 tys. ha to lasy prywatne.

 

Tekst: kosova.info, ekonomia-ks.com, tłum. i red. Karolina Dargiel

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE