Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia 6 – 12 lutego 2012 r.

Macedonia 6 – 12 lutego 2012 r.

12 lutego 2012 r.

Wyższa granica wieku dla żołnierzy zawodowych

W wyniku ostatnich postanowień władz granica wieku, do którego służbę odbywają zawodowi żołnierze macedońscy wzrosła z 38 do 45 lat. Ponadto podjęto decyzję o podniesieniu dolnej granicy wieku z 23 do 25 lat.

Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiązane jest do przygotowania zmian legislacyjnych i przedłożenia rządowi do zatwierdzenia. (alfatv.com.mk)

 

 

11 lutego 2012 r.

Zapadnie decyzja o ponownym uruchomieniu huty Veles

Minister środowiska i planowania przestrzennego, Abdylaqim Ademi ogłosił, że decyzja o ponownym uruchomieniu huty Veles zostanie podjęta w sposób przejrzysty, w oparciu o odpowiednie procedury, przepisy oraz argumenty naukowe. Na spotkaniu ministra z przedstawicielami firmy „Metrudhem” ustalono, iż ostateczna decyzja zapadnie bez presji wywieranej przez którąkolwiek ze stron.

Rzecznik „Metrudhem”, Aleksandar Bilbilov oznajmił, że jeśli odpowiednie badania wykażą, że ponowne uruchomienie huty cynku i ołowiu będzie mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców miasta oraz na środowisko, uszanują negatywną decyzję władz. (plusinfo.mk)

 

10 lutego 2012 r.

Efekty wypłaty dotacji na samo zatrudnienie nie są mierzone

Macedońska Agencja Pracy od 2008 roku wydała na projekty wspierające samozatrudnienie 22,5 mln EUR, jednak skutki tych działań nadal nie są znane. Mimo, że środki finansowe zostały przyznane 3563 kredytobiorcom, Agencja Pracy nie ma informacji ilu z nich nadal działa na rynku ani w jakim stopniu projekt przyczynił się do zmniejszenia stopy bezrobocia w kraju.

Dodatkowo od 2007 r. Agencja Pracy wraz z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju przydzieliła 10,5 mln EUR dotacji na zakładanie nowych firm. W związku z tym projektem również nie prowadzi się statystyk, ilu z bezrobotnych, którzy otrzymali dotacje lub pożyczki w wysokości 3 tys. EUR nadal prowadzą biznes.

W marcu 2012 r. planowana jest rewizja projektów i szczegółowa analiza wykorzystania przez kredytobiorców otrzymanych środków. (kapital.com.mk)

 

9 lutego 2012 r.

Kredyt EBOiR dla prilepskiej „Vitaminki”

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzielił kredytu w wysokości 2,5 mln EUR fabryce „Vitaminka” z Prilepu. Pożyczka zostanie wykorzystana na zakup urządzeń produkcyjnych oraz pakujących oraz wdrożenie rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną firmy.

Poprzednią pożyczkę, w wysokości 4 mln EUR na sfinansowanie programu inwestycyjnego, „Vitaminka” uzyskała od EBOiR w 2007 roku. Zakupiono wówczas nową linię do produkcji ciastek miękkich oraz urządzenia do pakowania.

EBOiR zainwestował już około 950 mln EUR w rozwój macedońskiej gospodarki, głównie w sektorze finansowym, infrastrukturalnym i energetycznym. (mia.com.mk)

 

8 lutego 2012 r.

Economist Intelligence Unit zmniejszył prognozowany wzrost gospodarczy Macedonii

Według Economist Intelligence Unit prognozowany wzrost gospodarczy Macedonii wyniesie w 2012 r. 1,5%, a nie, jak wcześniej prognozowano, 2,2%. Spadek argumentuje się odzwierciedleniem problemów w strefie euro. Wyższy poziom wzrostu gospodarczego prognozuje się jednak na rok 2013. Ma to nastąpić po zwiększeniu krajowego poziomu konsumpcji. EIU wzięło dodatkowo pod uwagę zapowiedzi Rady Gospodarczej Rządu o wprowadzeniu w życie pakietu 50 działań mających na celu poprawę klimatu dla biznesu w kraju. (plusinfo.mk)

 

7 lutego 2012 r.

„Granit” buduje nowy budynek nad Vardarem

Urząd ds. Ogólnych przy rządzie Republiki Macedonii zawarł umowę z firmą „Granit” na budowę obiektu administracyjnego, w którym zostanie umieszczone 14 państwowych instytucji (m.in. Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy, Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Ekspertyz Sądowych, Agencja Własności Przemysłowej) oraz Wydział Sztuk Dramatycznych. Nowy budynek, który ma zostać wybudowany niedaleko cerkwi św. Bogurodzicy, na terenie gminy Centar, będzie kosztował państwo 19,9 mln EUR. Maksymalna wysokość obiektu to 25 metrów (7 pięter i poddasze). Prace mają się zacząć 1 marca i potrwają do końca października 2013 roku. Według danych opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych powierzchnia obiektu wyniesie 2,126 tys. m kw., a całkowity obszar zabudowy szacowany jest na 19,134 tys. m kw. W opublikowanych informacjach podano, że pojawiły się również tańsze oferty, jednak ostatecznie przetarg wygrała firma „Granit” ze Skopja. (build.mk, plusinfo.mk)

 

Dotacje do 300 EUR do każdego kolektora słonecznego

Ministerstwo Gospodarki zwróci do 30% kosztów (maksymalnie 300 EUR) poniesionych przez każdą rodzinę, która zainstaluje kolektor słoneczny. Kampania reklamowa projektu ruszyła, a obywatele mogą ubiegać się o fundusze do końca maja.

Jak poinformował minister gospodarki Valon Saraqini, 6 mln EUR zostanie przeznaczone z budżetu na dofinansowania dla około 350 rodzin. Według niego ceny energii elektrycznej rosną, podczas gdy Macedonia posiada ogromny potencjał do wykorzystywania energii słonecznej. Obecnie około 2500 rodzin korzysta z paneli słonecznych, co oznacza roczną oszczędność rzędu 10 tys. MKD (680 zł). Jeśli wszystkie 600 tys. rodzin zainstalowałoby kolektory, roczne oszczędności wyniosłyby około 6 mld MKD (400 mln zł).

Do tej pory program dofinansowania budowy kolektorów słonecznych prowadzony był co 2 lata, od tego roku jednak o fundusze będzie się można ubiegać co roku. (plusinfo.mk)

 

 

6 lutego 2011 r.

Obroty w handlu zagranicznym wyniosły w ubiegłym roku 11,5 mld USD

Według rejestrów Państwowego Urzędu Statystycznego największy udział w eksporcie towarów za granicę mają katalizatory na wspornikach z metali szlachetnych lub ich stopów, wyroby z żelazo-niklu, żelaza oraz stali (wyroby walcowane), odzież i produkty przetwórstwa ropy naftowej. W imporcie największe znaczenie ma platyna oraz jej stopy, surowe lub sproszkowane, ropa naftowa, pojazdy silnikowe do przewozu osób, a także energia elektryczna.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku najbardziej znaczący udział w eksporcie towarów miały kraje członkowskie UE – 60,6% oraz kraje Bałkanów Zachodnich – 27,6%. Natomiast w imporcie, kraje EU – 54,3% i kraje rozwijające się – 26,8%.

W oparciu o całkowitą wielkość międzynarodowej wymiany handlowej, najważniejszymi partnerami handlowymi Republiki Macedonii są Niemcy, Serbia, Grecja, Bułgaria i Rosja, z którymi realizuje 44,2% całkowitego obrotu zagranicznego. (kurir.mk)

 

Deficyt handlowy wzrósł w 2011 r. o 19%

Macedoński Instytut Statystyczny poinformował, że deficyt w handlu zagranicznym wzrósł o 19%, osiągając wartość 2,552 mld USD. Eksport wzrósł o 34% do wartości 4,4 mld USD, a import wzrósł o 28,6% do poziomu 7 mld USD.

Macedonia eksportuje głównie katalizatory, żelazo, stal, żelazonikiel, odzież oraz produkty ropopochodne, importuje zaś platynę, ropę naftową, pojazdy silnikowe oraz energię elektryczną.

Największym rynkiem zbytu dla Macedonii jest Unia Europejska, do której trafia 60,6% macedońskich produktów przeznaczonych na eksport, podczas gdy 27,6% eksportuje się do pozostałych krajów bałkańskich. 54,3% macedońskiego importu pochodzi z Unii Europejskiej, a 26,8% z krajów rozwijających się.

Głównymi partnerami handlowymi kraju są Niemcy, Serbia, Grecja, Bułgaria i Rosja. W 2011 r. stanowiły one 44,2% całego handlu Macedonii. (plusinfo.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE