Home / Bałkany / Bułgaria / Nowe zasady pisowni w języku bułgarskim
pisane

Nowe zasady pisowni w języku bułgarskim

Od 1 września weszły w życie nowe zasady pisowni w języku bułgarskim. Zmiany są różnorakie – począwszy od uproszczenia starych reguł po wprowadzenie nowych, jeszcze bardziej skomplikowanych. Są one następujące:

– W oficjalnej korespondencji forma grzecznościowa „вие” („wy”) powinna być zapisywana wyłącznie wielką literą (niezależnie od tego, czy odnosi się do jednej osoby, czy też do wielu). Więc jeżeli w liście zwracamy się do szefa konkretnej instytucji, powinno być: „Пиша Ви, г-н Х” („Piszę do Pana, panie X”), czy jeżeli się pisze do grupy osób: „…Вие, уважаеми колеги…” („…Państwo, drodzy koledzy…”). Do tej pory „вие” w przypadku wielu adresatów zapisało się małą literą.

– Wprowadzono nowy rozdział na temat małej litery. W tym miejscu pojawiła się kolejna dosyć istotna zmiana w pisowni nazw instytucji. Na przykład „Съюзът на филмовите дейци” („Związek Filmowców“) powinno się zapisywać, tak jak i do tej pory, wielką literą w przypadku pierwszego słowa oraz małą w pozostałych wyrazach. W każdym kolejnym zdaniu wyraz „Съюз” („Związek”) także należy pisać wielką literą. Można tu przywołać także następujący przykład: „Българска академия на науките” („Bułgarska Akademia Nauk”) wspomniana ponownie w kolejnym zdaniu powinna być zapisywana jako „Академия” („Akademia”) wielką literą. W ten sposób powinno się zapisywać nazwy ministerstw, np. „Министерството на вътрешните работи” („Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”) w następnym zdaniu powinno być zapisane „Министерство” („Ministerstwo“). Jeżeli pracownik MSW napisze „Отидох до министерството” („Poszedłem do ministerstwa“), należy je rozumieć jako miejsce, budynek i zapisywać małą literą. Należy tu zaznaczyć, że nie jest to nowa zasada, jednak została ujęta w reformie ze względu na nagminność jej łamania.

– Ujednolicono zasady dotyczące zapisywania małych i wielkich liter w złożonych nazwach instytucji typu „БНБ” (Българска народна банка – Bułgarski Bank Narodowy) czy „БНТ” (Бългаска национална телевизия – Bułgarska Telewizja Narodowa). Przy pełnym zapisie tylko pierwsze słowo wyrażenia jest zapisywane wielką literą, a reszta – małą. Stosujemy tę zasadę we wszystkich analogicznych przypadkach. Językoznawcy argumentują powyższą regułę obroną języka przed wpływami obcych systemów językowych, w których wszystko zapisuje się wielkimi literami. Rezultatem tego jest zapisywanie nazw miesięcy wielkimi literami, co jest błędem.

– Opisywane zostały także zasady stosowania podpisów przy zdjęciach, tablicach, grafikach i diagramach. Powinny się one znajdować u góry, na dole, w środku lub po lewej, ale nie po prawej, co związane jest z obowiązującą praktyką. W tych przypadkach podpisy powinny przypominać tytułu – zaczynać się wielką literą, jednak nie być zakończone kropką.

– Postarano się maksymalnie uprościć zasady związane z przecinkami. Nie zostały one zmienione, jednak uproszczono same objaśnienia, które do tej pory były zrozumiałe tylko dla specjalistów.

– Utrwalone terminy, np. „питагорова теорема” („twierdzenie Pitagorasa”), „рентгенов апарат” („RTG”), „брайлова азбука” („Alfabet Braille’a”), powinno się zapisywać małymi literami.

– Wprowadzono nową formą zapisu słów typu „е-правителство” („e-urząd”), е-търговия („e-zakupy”), м-пазар („rynek telefonów komórkowych”) itp.

Autorami zmian jest zespół językoznawców z Instytutu Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii Nauk, których zadaniem jest śledzenie zmian zachodzących w języku bułgarskim oraz wprowadzanie ich do reguł ortograficznych. Wszystkie zostały opisane we wstępie słownika poprawnej bułgarszyczny, który ma zostać wydany w przeciągu roku.

Źródło: sofia.utre.bg

About Krzysztof Popek

Doktorant historii i student filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zafascynowany XIX-wiecznymi Bałkanami, psami corgi Elżbiety II oraz czarną kawą.
KOMENTARZE