Home / Bałkany / BiH / Pełna gotowość do pomocy Bośni i Hercegowinie

Pełna gotowość do pomocy Bośni i Hercegowinie

Fundacja Konrada Adenauera poinformowała, że po odbytej debacie uczestnicy kolokwium FKA w Cadenabbii wyrazili chęć pomocy i gotowość do intensywnej pracy nad spełnieniem przez BiH warunków zbliżenia do UE.
Dla części uczestników oznacza to przede wszystkim dalsze prace nad wspólnym projektem związanym z implementacją wyroku Sejdić/Finci i dostosowaniem Konstytucji BiH do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, podczas gdy inni podkreślają konieczność wyeliminowania również pozostałych przejawów dyskryminacji. W opinii przedstawiciela Komisji Europejskiej należy wzmocnić wdrażanie prawodawstwa UE i harmonizację prawa krajowego z dorobkiem prawnym UE. Pozostali przedstawiciele Komisji Europejskiej zaznaczyli, że otwarcie negocjacji akcesyjnych w każdej sytuacji musi zostać poprzedzone dostosowaniem prawa BiH do europejskich standardów.
W takim wypadku proces integracji europejskiej będzie wymagać koniecznych i odpowiednich reform konstytucyjnych, na co wskazują także doświadczenia krajów kandydujących w latach poprzednich. Fundacja Konrada Adenauera zaoferowała pomoc w omówieniu tych zagadnień oraz wsparcie procesu reform. Przedstawiciele Bundestagu i niemiecki rząd federalny ogłosili, że Niemcy i inne państwa członkowskie UE nadal gotowe są wspierać Bośnię i Hercegowinę we wdrażaniu niezbędnych reform.
Również przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zaakcentowali chęć pomocy – parlamentarzyści byli zgodni co do tego, że BiH nie będzie tracić więcej czasu i że szybko przeprowadzi wymagane reformy.

Tekst: buka.ba, tłum. i red. Zuzanna Głowacka

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE