Home / Przegląd gospodarczy / Serbia: 9 – 15 stycznia 2011 r.

Serbia: 9 – 15 stycznia 2011 r.

15 stycznia 2011 r.
NIS zainwestuje ponad 100 mln EUR w modernizację stacji benzynowych
Serbski potentat naftowy zainwestuje ponad 100 mln euro w modernizację sieci detalicznej w przez najbliższe dwa i pół roku. Do końca 2014 r. zostanie przebudowanych około 250 z 400 stacji NIS. Spółka planuje też budowę pięciu nowych stacji benzynowych, ale na razie nie są znane ich lokalizacje. W planach są również i zamknięcia niektórych z nich, jednak również nie wiadomo kiedy i gdzie. Stacje NIS zyskają nowy wizerunek. Dominować będzie w nich kolor niebieski i biały, z akcentami czerwieni, zamiast dotychczasowego z dominacją czerwieni i bieli. (emg.rs)

Croatia Airlines zdementowała wprowadzenie lotów pomiędzy Belgradem i Zagrzebiem
Chorwacki przewoźnik powietrzny nie planuje w tym roku wprowadzić lotów pomiędzy Zagrzebiem i Belgradem poinformował rzecznik firmy Davor Janušić. Nadal nie ma też decyzji w sprawie kontynuacji letnich lotów z Belgradu do Dubrownika lub wprowadzenia innego połączenia między krajami w trakcie sezonu. Croatia Airlines latem ubiegłego roku, po prawie 20 latach, wprowadziła sezonowe loty między Belgradem a Dubrownikiem. (balkans.com)

14 stycznia 2011 r.
Wzrost deficytu w bilansie płatniczym
Deficyt w bilansie płatniczym Serbii po dziesięciu miesiącach 2011 r. wyniósł 3,22 mld USD, o 21,6% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Rosnący deficyt jest przyczyną wzrostu negatywnego salda w wymianie handlowej, które w tym okresie wzrosło o 16% poinformowała Serbska Izba Gospodarcza (PKS). Całkowity napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w okresie styczeń – październik 2011 r. wyniósł 2,23 mld USD, 2,5 razy więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Saldo wymiany z zagranicą w zakresie usług, w pierwszych dziesięciu miesiącach 2011 r. było dodatnie – nadwyżka wyniosła 96,3 mln USD. Eksport usług to kwota 3,4 mld, a import 3,304 mld USD. Pokrycie eksportu w imporcie to 102,9%. W porównaniu z okresem styczeń – październik 2010 r. eksport usług wzrósł o 20,5%, a import o 17,8%. (seebiz.eu)

13 stycznia 2011 r.
Projekt ustawy o Banku Rozwoju trafił do parlamentu
Nowa instytucja, która zostanie ustanowiona powinna stać się głównym kredytodawcą małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza nastawionych na eksport, które nie mają łatwego dostępu do konwencjonalnych kredytów bankowych. Eksperci mają jednak różne opinie o tym, czy Bankowi Rozwoju uda się osiągnąć ten cel, czy nie stanie się po prostu nowym Funduszem Rozwoju lub instytucji, która udziela tanich pożyczek uprzywilejowanym firmom. Ustanowieniem Banku Rozwoju, przestanie istnieć Fundusz Rozwoju, zlikwidowana też zostanie Agencja Ubezpieczenia i Finansowania Eksportu, której zadania również przejdą pod kuratelę Banku. Podstawowym założeniem powołania Banku jest to, żeby eksporterzy i sektor MŚP oraz projekty ochrony środowiska i infrastrukturalne zyskały możliwość otrzymania pożyczek pod znacznie lepszymi warunkami niż w bankach komercyjnych. Bank zostanie zasilony kapitałem z budżetu państwa. Przewiduje się, że w przyszłym roku wypłaconych zostanie pierwsze 100 mln EUR, zaś w 2014 i 2015 r. kolejne 300 mln EUR. (seebiz.eu)

12 stycznia 2011 r.
Chińskie i indyjskie firmy będą rozwijać serbski rynek IT
Chińskie firmy specjalizujących się w zakresie usług technologii informatycznych (IT), które już podbiły Węgry są zainteresowani inwestycjami w Serbii, gdzie chcą rozpocząć produkcję komponentów dla tego przemysłu. Do Serbii weszła już indyjska firma Embassy Group, która w miejscowości Indjija buduje park technologiczny, gdzie działać będą np. IBM, Microsoft i Hewlett-Packard. Budowa rozpoczęła się w październiku zeszłego roku. W pierwszym etapie zainwestowano 60 mln EUR. Samorząd Indjiji odstąpił firmie 220 ha ziemi. Prace mają zostać ukończone do 2014 r. a całość kosztować ma 600 mln USD. Szacuje się, że w IT parku zatrudnienie znajdzie 25 tys. osób. (kapital.com.mk)

Heritage: serbska gospodarka wśród „raczej nie wolnych”
Indeks Wolności Gospodarczej na rok 2012. lat, który przygotowują wspólnie Heritage Foundation i Wall Street Journal, uplasował Serbię w grupie słabych gospodarek pod względem ich wolności. Spośród krajów w regionie, gorzej wypadła tylko Bośnia i Hercegowina. Lista obejmuje 184 krajów. Serbia zajęła 98. miejsce z 58 punktami w rankingu. Sytuacja wolności gospodarczych w tym kraju jest od roku niezmienna, niewielka poprawę odnotowano jedynie w wolności handlu oraz walutowej. Gorszy wynik dotyczy wolności w zarządzaniu i wydatkowaniu pieniędzy z budżetu państwa. Pomimo pewnych postępów, ogólna ocena wolności gospodarczej w Serbii jest niska i dominuje brak woli politycznej do podjęcia niezbędnych, zdecydowanych i bolesnych reform. Wydatki rządowe są nadal duże i nieefektywne, są więc źle zarządzane. Raport wskazuje na konieczność eliminacji problemu biurokracji, zmniejszenia korupcji i wzmocnienie systemu sądowniczego, który podlega nadmiernym wpływom politycznym. (seebiz.eu)

Dopłaty dla rolnictwa: 1 mld EUR
Rząd serbski przyjął dziś trzy programy dotacji dla rolnictwa na 2012 r. Ich łączna wartość to 10,8 mld RSD. Poprzez dystrybucję środków władze w Belgradzie chcą zachęcić do produkcji rolnej kwotą 6,5 mld RSD. Te pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie surowców do produkcji roślinnej i warzywnej, produkcji mleka, ulepszanie genetyczne zwierząt gospodarskich i innych celów. Rząd przyjął też program dystrybucji środków z Funduszu na rzecz wsparcia rozwoju produkcji rolnej na rok 2012, z którego wypłacone zostanie 2,5 mld RSD, a które przeznaczone zostaną na bodźce strukturalne i poprawę hodowli zwierząt. Belgrad przyjął też program wart 1,8 mld RSD na dotacje dla rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, z którego większość środków kierowana będzie na kształcenie specjalistów oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii dla poprawy produkcji. (emg.rs)

11 stycznia 2011 r.
12 mld EUR to rezerwy dewizowe Narodowego Banku Serbii
Rezerwy walutowe serbskiego Banku Centralnego wzrosły w grudniu 2011 roku o 659,4 mln EUR i na koniec ubiegłego roku, według wstępnych danych, wyniosły 12 mld euro. Na rzecz rosnących rezerw dewizowych najbardziej przyczyniły się napływ wymaganych rezerw walutowych banków komercyjnych o 555,4 mln EUR, podczas gdy przypływ dewiz wynikających z pożyczek i dotacji wyniósł 31,8 mln EUR. (balkans.com)

Opóźnienie wprowadzenia podatków ekologicznych dla samochodów
Dekret wprowadzający podatek ekologiczny przy sprzedaży pojazdów w wysokości 12 tys. RSD za każdą tonę, został przesunięty o rok, poinformowała Belgradzka Izba Handlowa. Decyzję taką podjęło Ministerstwo Środowiska, Górnictwa i Planowania Przestrzennego, po rozmowach z producentami i importerami samochodów. Wprowadzenie podatku mogłoby tylko pogorszyć trudną sytuację w tym sektorze przemysłu. Opóźnienie wdrożenia Rozporządzenia ma umożliwić spadek cen samochodów średnio o 1,5 – 2%. Ministerstwo będzie w tym roku kontynuować politykę dotowania pojazdów o niskiej emisji spalin, przez co małe samochody miejskie i pojazdy hybrydowe będą bardziej dostępne dla obywateli. (emg.rs)

10 stycznia 2011 r.
UniCredit: Rating kredytowy Serbii w 2012 r. bez zmian
Analitycy ekonomiczni UniCredit Group ocenili, że Serbia nie osiągnie wyższego ratingu kredytowego w 2012 r., a wzrost PKP wyniesie 1%. W 2013 produkcja powinna przyspieszyć dzięki czemu wzrost PKB może wynieść nawet 3%. Analitycy UniCredit twierdzą, że kryzys w Europie, oczekiwanie na wybory parlamentarne w maju i opóźnienia związane z procesem integracji z UE, nie wpłyną dobrze ma możliwości zwiększenia zdolności kredytowej Serbii. Na razie nie zakłada się, że w Serbii po wyborach powstanie anty-europejski rząd, ale wszystkie opóźnienia w krajowej polityce do maja 2012 r., i spowolnienia konwergencji UE będą mieć negatywny na rating.
Deficyt na rachunku bieżącym Serbii będzie nieznacznie rósł z 7,1% PKB w 2011 r. do 7,6% PKB w 2012 r., głównie z powodu spowolnienia wzrostu eksportu. To spowoduje zwiększenie zagrożenia dla finansowania deficytu obrotów bieżących Serbii. W 2012 r. nastąpi dalsze spadek zadłużenia zagranicznego w sektorze prywatnym. Według prognoz UniCredit, roczna inflacja w Serbii pod koniec tego roku wyniesie 7%, a do końca 2013 r. spadnie do 5,6%. Euro utrzyma się w 2012 r. na poziomie ok. 103 dinarów. Spodziewane bezpośrednie inwestycje zagraniczne do Serbii wyniosą w tym roku 1 mld EUR a w 2013 r. 1,5 mld EUR. (seebiz.eu)

9 stycznia 2011 r.
Serbia potrzebna krajowa sieć szerokopasmowa
Serbia musi połączyć wszystkie swoje instytucje i organy w sieci, a ta powinna być dostępna dla obywateli, by można było w maksymalny sposób korzystać z usług e-administracji i innych elektronicznych, zakomunikował dyrektor Agencji Telekomunikacji Milan Janković. Według niego zwiększenie wykorzystania usług szerokopasmowych do 10% przyniesie wzrost PKB o 1,4%, wzrost zatrudnienia spowoduje wzrost innowacyjności i zaangażowania młodych profesjonalistów. Krajowa sieć szerokopasmowa miałaby powstać z istniejących zasobów sieci Internet w spółkach publicznych. Stworzenie krajowej sieci rozwiązany zostałby problem usług szerokopasmowych dla obywateli Serbii. (emg.rs)

Opracował: Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE