Home / Gospodarka / Handel / Serbia: W 2012 roku wzrosło zadłużenie zewnętrzne

Serbia: W 2012 roku wzrosło zadłużenie zewnętrzne

dinari - evro - tanjug.rs

Narodowy Bank Serbii (NBS) opublikował dane, z których wynika, że pod koniec ubiegłego roku zewnętrzny dług państwa wynosił 25,7 mld EUR, zwiększył się więc o 1,6 mld (to jest o 6,6%) w stosunku do  roku 2011.
Relacja długu zewnętrznego do prognozowanego PKB, będąca jednym z podstawowych wskaźników wypłacalności, pod koniec ostatniego kwartału 2012 wynosiła 85,6% i zwiększyła się o 3,1% w porównaniu z kwartałem poprzednim.
Dług zewnętrzny najbardziej zwiększył się właśnie w ciągu końcowych miesięcy ubiegłego roku, kiedy to wzrósł o 3,3% (888,8 mld EUR). Na taką sytuację wpływ miało przede wszystkim zadłużanie się kraju na międzynarodowym rynku finansowym.
Odnotowany w ostatnich dniach grudnia dług zewnętrzny sektora publicznego był większy o 1,2 mld EUR w stosunku do wartości z sierpnia. Pod koniec roku wynosił on 12,2 mld EUR, stanowiąc 47,4% łącznego zadłużenia zagranicznego, z czego dług państwowy sięgnął 9,5 mld EUR, zadłużenie zagraniczne poręczone przez rząd stanowiło 1,3 mld EUR, zaś zobowiązania zewnętrzne NBS osiągnęły poziom 1,4 mld EUR.
Dług zagraniczny sektora prywatnego pod koniec 2012 roku sięgnął 13,5 mld EUR, w ostatnim kwartale zmniejszył się o 356 mln EUR. Zewnętrzne zadłużenie banków wyniosło 4,1 mld EUR i w ciągu ostatnich trzech  miesięcy ubiegłego roku zwiększyło się o 63 mln EUR.
Stosunek długu zewnętrznego do rocznego eksportu towarów i usług, zwiększonego o wpłaty z zagranicy, w ostatnim kwartale wynosił 175,4% i zbliżył się do poziomu zaburzenia równowagi, którego górna granica ustalona według kryteriów Banku Światowego plasuje się na poziomie 220%.
Z kolei dług publiczny w końcu 2012 roku sięgnął 17,7 mld EUR  i zwiększył się o 1,8 mld EUR od sierpnia, zaś w porównaniu do 2011 wzrósł o 2,9 mld EUR . Jego udział w PKB powiększył się o 4,1 %, osiągając poziom 59,2%.
W 2012 roku dług zagraniczny powiększył się o 1,4 mld EUR, zaś wewnętrzny o 450,2 mln EUR.

Źródła: tanjug.rs, bilc.rs, b92.net

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE