Home / Bałkany / Turcja / Turcja: Potencjał przemysłu farmaceutycznego w skali światowej

Turcja: Potencjał przemysłu farmaceutycznego w skali światowej

Sektor farmaceutyczny w Turcji ma zasoby i potencjał, aby stać się największym konkurentem na poziomie globalnym, a Turcja, jeżeli podejmie odpowiednie kroki, do 2023 roku może stać się samowystarczalna w produkcji leków. Data jest szczególna, ponieważ wtedy Republika Turecka będzie obchodziła setną rocznicę swojego powstania.

Plan działań na rzecz przemysłu farmaceutycznego przedstawiony został w raporcie zatytułowanym „Pharmaceutical Sector Turcji Vision 2023″, czyli Wizja Farmaceutycznej Branży Tureckiej 2023, wyprodukowany przez światowej sławy firmę doradczą PricewaterhouseCoopers (PwC) i zlecony przez Stowarzyszenie Oparte na Badaniach Firm Farmaceutycznych (AIFD). Wizja 2023 stwierdza, że zgodnie ze Światowym Forum Ekonomicznym Globalnego Wskaźnika Konkurencji (2011-2012) Turcja ma 59 pozycję wśród 142 krajów, a w rankingu plasuje się na 71 miejscu w Indeksie Potencjału Innowacyjnego. Raport przewiduje, że turecki przemysł farmaceutyczny stanie się jednym ze światowych centrum badań i rozwoju (R&D) , węzłem produkcyjnym i regionalnym centrum zarządzania.

Podczas gdy turecki sektor farmaceutyczny jest na 16 miejscu pod względem wartości rynkowej, to plasuje się on na 36 pozycji jeżeli chodzi o zakres prowadzonych badań klinicznych oraz wielkość eksportu. Światowe inwestycje w innowacyjny lek R&D warte są 120 bilionów USD każdego roku, natomiast akcje Turcji wyceniane są jedynie na 60 milionów USD, co stanowi tylko 0,039%. Obecnie, produkcja leków w Turcji jest skoncentrowana wokół niskiej wartości dodanej produktów, podczas gdy produkty o wysokiej wartości są importowane. Co więcej, R&D ma na celu rozwój nowych molekuł, co nigdy nie zostało dokonane w tym kraju.

Przewodniczący AIFD, Güldem Bekman, chce, aby turecki sektor farmaceutyczny posiadał niezbędną infrastrukturę i ekosystem, który umożliwi realizowanie więcej międzynarodowych inwestycji oraz zwiększy produkcję i eksport, a także będzie miał pozytywny wpływ na bilans handlu zagranicznego i zaoferuje wysokiej jakości usługi dla naszych pacjentów na poziomie międzynarodowych standardów.

Niniejszy raport wskazuje, że plan działania skupia się na eksporcie. Przemysł farmaceutyczny ma być środkiem w realizacji społecznych i gospodarczych celów państwa. Ponadto, jeżeli rząd wprowadzi koniecznie zmiany strukturalne i będzie skutecznie promować innowacje w systemie ochrony zdrowia, to przemysł farmaceutyczny może stać się siłą napędową, przyczyniającą się do realizacji celów rządu w dziedzinie zdrowia publicznego i ekonomii. Najważniejsze kwestie, które porusza raport dotyczą zwiększenia krajowych i bezpośrednich zagranicznych inwestycji, tym samym czyniąc sektor farmaceutyczny liderem. Kolejnym celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych, umożliwiając Turcji stanie się regionalną lub nawet globalną farmaceutyczną potęgą i eksporterem netto.

Raport zwiera propozycje, w jaki sposób można osiągnąć wspomniane cele. Należą do nich: przyjęcie przez rząd centralnej polityki badawczej w dziedzinie nauk o życiu w zgodzie ze strategią przedstawioną przez turecki przemysł farmaceutyczny, opracowanie planu działań dla klastrów nauk przyrodniczych, wdrażanie przepisów badań klinicznych w celu poprawy pozycji konkurencyjnej państwa, zwiększenie różnorodności badań i rozwój źródeł finansowania, aby zachęcić i wspierać wzrost nauk przyrodniczych, wzmocnienie współpracy między uniwersytetami a przemysłem farmaceutycznym, rozwój infrastruktury do motywowania i podniesienia poziomu badań naukowych uniwersytetów i szpitali oraz umożliwienie integracji, w tym globalnych badań i rozwoju sieci. Autorzy raportu zaznaczają również, że ulgi podatkowe powinny być oferowane dla międzynarodowych menedżerów, którzy świadczą usługi za granicą. Prawo własności intelektualnej, umożliwienie niezawodnego i szybkiego dostępu do rynku, powinno być poprzedzone odpowiednio dostosowaną do sytuacji legislacją. Naukowcy, jak również wszystkie zainteresowane strony, w szczególności ministerstwa, zostały włączone do procesu, który uwzględnił ich opinie dotyczące sektora farmaceutycznego.

Niektóre ze scenariuszy dla przemysłu farmaceutycznego w Turcji w roku 2023 są również zawarte w sprawozdaniu Wizje 2023. Jeden z nich twierdzi, że w ramach obecnych ram budżetowych, turecki przemysł farmaceutyczny osiągnie 23 biliony dolarów, a produkty importowane zachowają swoje akcje i będą odpowiedzialne za połowę rynku. Przewiduje się osiągnięcie 45,6 miliardów lir tureckich w 2023. Scenariusz zakłada, że przemysł farmaceutyczny pomoże zmniejszyć deficyt w handlu poprzez zwiększenie produkcji krajowej i eksportu. Turcja stanie się eksporterem netto i zwiększy skalę inwestycji w kliniczne badania naukowe.

Według raportu Wizje 2023 inwestycje w badania mają sięgnąć 1,1 miliardów dolarów, a całkowite nakłady na inwestycje dokonane przez przemysł farmaceutyczny mają wynieść 1,7 miliarda dolarów.

Źródło: todayzaman.com

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE