Home / Bałkany / BiH / Tylko BiH nie podpisała jeszcze porozumienia z EFTA

Tylko BiH nie podpisała jeszcze porozumienia z EFTA

BiH jest jedynym krajem w regionie, z którym nie podpisano porozumienia w sprawie bezcłowego handlu. Ostatnio umowę z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) zawarła Czarnogóra.

Urzędnicy Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Stosunków Gospodarczych BiH do tej pory odbyli trzy rundy rozmów z przedstawicielami EFTA i państw członkowskich – Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. We wrześniu nastąpił postęp w negocjacjach w kwestii dostępu rynku dla produktów przemysłowych, rybnych i rolnych. Jednakże ostateczne porozumienie w sprawie wolnego handlu nie zostało jeszcze przyjęte, a data jego podpisania nie jest wyznaczona.

Duljko Hasić, ekspert Izby Handlu Zagranicznego BiH, wezwał odpowiednie instytucje do przyspieszenia rozmów z przedstawicielami EFTA i wyraził swoje rozczarowanie, że  BiH pozostaje w tyle za swoimi sąsiadami.

Wszystkie kraje w regionie zawarły już umowy o wolnym handlu z EFTA. Ostatnio 14 listopada porozumienie podpisała Czarnogóra, wyznaczając dzień 1 lipca 2012 roku jako datę pełnego wejścia w życie porozumienia i otwarcia rynku z 13 mln konsumentów.

W związku z tym, że Chorwacja przystąpi do UE w połowie 2013 roku, BiH może utracić znaczny rynek zbytu. Władze powinny już dawno zacząć szukać alternatywy.

– Umowy z krajami należącymi do EFTA pozwalają nie tylko na swobodną wymianę towarów na rynku Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, ale mają wpływ na zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki i dają możliwość wzrostu zagranicznych inwestycji w BiH – wyjaśnia Hasić.

Największym partnerem handlowym z krajów EFTA jest Szwajcaria. Tylko w ciągu 10 ostatnich miesięcy dokonano wymiany towarów przekraczających 1,1 mld KM, ale z deficytem do 881 mln KM, a stosunek eksportu do importu wynosił 13%.

W ostatnich latach BiH dostarczała do Szwajcarii dzianiny, dodatki odzieżowe, meble, pościel, broń i amunicję, drewno oraz  wyroby z tworzyw sztucznych.

Norwegia, oprócz mebli i pościeli, importowałaby z BiH wyroby z żelaza i stali oraz obuwie. Zakłada się, że eksport produktów do Islandii i Lichtensteinu byłby nieznaczny.

Czwarta runda negocjacji, zaplanowana na 12 i 13 grudnia w Sarajewie, nie doszła do skutku, ponieważ przedstawiciele EFTA i państw członkowskich – Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, z powodów pogodowych nie dotarli na spotkanie. Rozmowy, które mają dotyczyć nierostrzygniętych kwestii  związanych z podstawowym tekstem porozumienia i jego aneksów, a także koncesji taryfowych na podstawowe produkty rolne eksportowane do Szwajcarii, przełożono na koniec stycznia 2012 roku.

Tekst i zdjęcie:6yka.com, tłum. i red. Alicja Samolewicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE