Home / Bałkany / BiH / UE wzywa BiH do nasilenia walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną na wysokim szczeblu
httpwww.nettg.pltmpimages2012-01max-800x6001327659455-komisja-europejska-flagi.jpg

UE wzywa BiH do nasilenia walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną na wysokim szczeblu

BiH pozostaje jedynym krajem Bałkanów Zachodnich, który nie poczynił znaczących postępów w procesie integracji z UE, takie wnioski zostały zawarte w najnowszym sprawozdaniu z postępów BiH przygotowanym przez Komisję Europejską. Wg KE w BiH wciąż brakuje wspólnej wizji przedstawicieli politycznych dotyczącej przyszłości kraju i tego jak powinien funkcjonować. W sprawozdaniu zauważono, że pomimo pośrednictwa KE w poszukiwaniu rozwiązań dot. implementacji decyzji w sprawie Sejdić-Finci (wielokrotnie opisywanej na łamach portalu), wciąż nie osiągnięto porozumienia. Rozwiązanie tego problemu stało się warunkiem wstępnym, który musi spełnić BiH, aby móc przejść do dalszych etapów integracji z UE. Raport sugeruje, że decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta bardzo szybko, żeby zmiany w konstytucji zostały wprowadzone do prawa wyborczego i weszły w życie przed kwietniem 2014, kiedy odbędą się najbliższe wybory.

Sprawozdanie z postępów BiH wykazuje także niemal niezauważalny postęp w związku z opracowaniem skutecznego mechanizmu koordynacji spraw dot. UE na różnych szczeblach administracji, który jest potrzebny m. in. do umożliwienia efektywnego korzystania z funduszy UE. Zgromadzenie Parlamentarne BiH osiągnęło bardzo niewielki postęp przy przyjmowaniu prawodawstwa UE. W sprawozdaniu można przeczytać, że próba reformowania władz federalnych zakończyła się niepowodzeniem, co negatywnie wpłynęło na jej funkcjonowanie i przyczyniło się do fragmentacji na poziomie decyzyjnym.

Komisja Europejska w sprawozdaniu odnotowała progres dot. ścigania zbrodni wojennych i reform państwowego sądownictwa, jednak jedynie nieznaczny postęp został osiągnięty w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Wg sprawozdania korupcja w BiH jest wciąż bardzo rozpowszechniona, a jej przypadki na wysokim szczeblu były ścigane w bardzo niewielkim stopniu, co negatywnie wpływa na społeczeństwo i gospodarkę. Skomplikowany system prawny i nieefektywne sądownictwo BiH są źródłem korupcji i mają wpływ na brak inwestycji. KE ostrzega także, że mimo niewielkiej poprawy sytuacji, w BiH widoczna jest dyskryminacja mniejszości seksualnych oraz rosną naciski na media.

W najnowszym sprawozdaniu z postępów BiH przygotowanym przez Komisję Europejską można przeczytać także, że sytuacja ekonomiczna BiH uległa nieznacznej poprawie w porównaniu do zeszłego roku. Bezrobocie pozostaje jednak wciąż wielkim problemem, jak również osiągnięcie przez liderów politycznych porozumienia w sprawach ważnych ekonomicznych i fiskalnych reform. Ponadto, wg Komisji Europejskiej BiH nie podejmuje zbyt wielu działań mających na celu budowanie funkcjonującej gospodarki rynkowej i harmonizację prawa krajowego z europejskim, z wyjątkiem dziedziny ochrony praw własności intelektualnej, przemysłowej i komercyjnych. BiH jest jedynym krajem w regionie, który nie dostosował swojego prawodawstwa do dyrektywy UE z 2004 r. w sprawie zamówień publicznych. Od BiH oczekuje się szybkiej zmiany tej sytuacji.

Zgodnie z końcowymi wnioskami raportu, który w Brukseli przedstawił komisarz ds. rozszerzenia, Štefan Füle, wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich i Turcja powinny wprowadzać dalsze reformy w celu zapewnienia podstawowych zasad wolności słowa i praw mniejszości (w tym mniejszości romskiej). Mocniejsze środki potrzebne są, aby ochronić grupy szczególnie narażone na dyskryminację, zwłaszcza osoby LGBT. KE przyznała Albanii status państwa kandydującego, zaleciła rozpoczęcie negocjacji z Macedonią i zwróciła uwagę na postęp w całym regionie i Turcji.

Źródło: seebiz.net

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE